Regulamin Sprzedaży Internetowej

FH ELCAVO POLSKA Wiktor Bilczewski, obowiąuje od dnia 01.04.2016

§ 1 Definicje

 1. Sklep internetowy - działająca pod adresem www.elcavo.pl platforma prowadzona przez firmę FH ELCAVO POLSKA Wiktor Bilczewski. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż płyt i akcesoriów meblowych. Kontakt ze sklepem internetowym: 32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 53a/69, tel. 33 845 42 00, 33 845 17 30, e-mail: plyty.meblowe@elcavo.pl, akcesoria.meblowe@elcavo.pl

 1. FH ELCAVO POLSKA Wiktor Bilczewski, ul. Mickiewicza 69, 32-650 Kęty, NIP 549-100-44-34, tel. 33 845 42 00, 33 845 17 30

 1. Regulamin – warunki i zasady sprzedaży przez ELCAVO POLSKA towarów w sklepie internetowym. Regulamin znajduje odpowiednie zastosowanie do sprzedaży towarów w drodze zamówień składanych przez kupujących do sklepu internetowego z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz do sprzedaży towarów przez ELCAVO POLSKA na portalu allegro.pl.

 1. Konto – bezpłatna usługa elektroniczna świadczona przez ELCAVO POLSKA dla Kupującego przez czas nieokreślony, polegająca na prowadzeniu dla Kupującego konta w sklepie internetowym. Konto jest oznaczane indywidulanym loginem i hasłem przez Kupującego i stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym ELCAVO POLSKA, w którym gromadzone są dane Kupującego w tym informacje o złożonych zamówieniach. Kupujący może rozwiązać umowę usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym bez podania przyczyny za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w drodze oświadczenia w formie pisemnej wysłanego na adres ELCAVO POLSKA wskazany na wstępie Regulaminu lub w drodze elektronicznej na adres e-mail: plyty.meblowe@elcavo.pl, akcesoria.meblowe@elcavo.pl. Kupujący może odstąpić od umowy prowadzenia Konta na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego przez Kupującego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c) Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

§ 2 Składanie zamówienia

 1. Kupujący składa zamówienie, wskazując na towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „dodaj do koszyka”.

 2. Szczegółowy opis towarów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie sklepu internetowego.

 3. Ceną wiążącą dla kupującego i ELCAVO POLSKA jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez kupującego zamówienia na dany towar. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej tego sklepu przez okres dostępności towarów. Podane ceny są cenami zawierającymi podatek VAT (ceny brutto).

 4. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

 5. W zamówieniu (w koszyku), kupujący wskazuje:

  1. zamawiany towar,

  2. imię i nazwisko lub firmę kupującego, adres na jaki ma być dostarczony towar, adres e-mail na który zostanie wysłane przez sklep internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz numer telefonu, ewentualne dane do faktury VAT,

  3. sposób dostawy,

  4. sposób i termin zapłaty za zamówienie.

 1. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na towar o innych cechach jednostkowych (zamówienie indywidulane) tylko po wcześniejszej konsultacji z obsługą sklepu internetowego na podany w sklepie internetowym adres e-mail.

 2. W chwili składania zamówienia kupujący zostaje poinformowany o kosztach dostawy towaru. Koszt dostawy towaru jest podany w kwocie zawierającej podatek VAT i jest uzależniony od wartości zamówienia i wybranej formy płatności oraz wagi towaru. Koszt dostawy towaru jest ponoszony przez kupującego.

 3. Kupujący składa zamówienie używając przycisku „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 4. Dostawa towaru realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres podany przez kupującego przy składaniu zamówienia.

 5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Kupujący ma możliwość skorzystać z następujących form płatności:

  1. PayU – szybki przelew obsługiwany przez agenta rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

  2. przelewem bankowym - kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru i ceny towaru,

  3. płatność przy odbiorze:

 • za pobraniem - w przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) kupujący przy odbieraniu przesyłki płaci gotówką kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru oraz ceny towaru,

 • w przypadku osobistego odbioru towaru przez kupującego w Punktach Sprzedaży (ul. Mickiewicza 53a lub Mickiewicza 69, 32-650 Kęty), kupujący płaci gotówką lub kartą cenę towaru.

 1. Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikający z zawarcia umowy sprzedaży wynosi 7 dni.

§ 3 Realizacja zamówienia

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest przez ELCAVO POLSKA pocztą elektroniczną do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego na adres e-mail kupującego podany podczas składania zamówienia.

 2. W sytuacji gdy zrealizowanie dostawy zamówienia jest niemożliwe z powodu braku dostępności towaru, sklep internetowy informuje o tym fakcie niezwłocznie kupującego. Kupujący może zgłosić według swego wyboru zmianę terminu dostawy, zmianę bądź anulowania zamówienia.

 3. Towar można odebrać osobiście - jeśli taka opcja została wybrana przy składaniu zamówienia.

 4. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu za pośrednictwem przewoźnika (kurier) na adres wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia. Przesyłka jest ubezpieczona i odpowiednio oznaczona.

 5. Dostawa towaru następuje tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w większości przypadków w ciągu 24h od wysłania (wyjątkowo w 48h). Towar jest wysyłany w zależności od dostępności w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w dni robocze lecz nie później niż do 5 dni roboczych. W przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, towar będzie gotowy do odbioru w punkcie sprzedaży w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku wybrania przez kupującego sposobu płatności w formie przelewu bankowego, realizacja dostawy towaru rozpocznie się w następny dzień roboczy po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym ELCAVO POLSKA.

 6. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, ELCAVO POLSKA zaleca w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z ELCAVO POLSKA w celu wyjaśnienia sprawy.

 7. Kupujący nie będący konsumentem jest zobowiązany do:

  1. zbadania towaru w obecności kuriera czy nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie przewozu oraz czy towar nie zawiera braków ilościowych, na okoliczność czego powinien zostać sporządzony w obecności kuriera protokół, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę, pod rygorem uznania, że towar został doręczony bez uszkodzeń powstałych w trakcie przewozu lub bez braków ilościowych.

  2. zbadania towaru w terminie 3 dni od dnia odbioru co do występowania wad jawnych pod rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji,

  3. powiadomienia ELCAVO POLSKA o wadach jawnych lub ukrytych w terminie trzech dni od dnia ich wykrycia po rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji.

 1. W przypadku kupującego nie będącego konsumentem, odpowiedzialność ELCAVO POLSKA za wyrządzoną szkodę w związku z realizacją złożonego zamówienia i zawartej umowy jest ograniczona do rzeczywistej wartości szkody z wyłączeniem utraconych korzyści.

§ 4 Odstąpienie od umowy przez kupującego będącego konsumentem

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, kupujący będący konsumentem może bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta[1], odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 2. Konsument może odstąpić od umowy: prowadzenia konta w sklepie internetowym oraz newslettera, w terminie 14 dni od dnia zawarcia każdej z umów.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres: 32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 69, jak również drogą elektroniczną na adres e-mail: plyty.meblowe@elcavo.pl, akcesoria.meblowe@elcavo.pl lub na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 5. ELCAVO POLSKA ma obowiązek niezwłocznego przesłania konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. ELCAVO POLSKA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. ELCAVO POLSKA zwróci płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Jeżeli ELCAVO POLSKA nie zaproponowało, że samo odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz ELCAVO POLSKA lub przekazać ją osobie upoważnionej przez ELCAVO POLSKA do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że ELCAVO POLSKA zaproponowało, ze samo odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do ELCAVO POLSKA (koszt zwrotu rzeczy do ELCAVO POLSKA w wyniku odstąpienia od umowy), chyba że ELCAVO POLSKA zgodziło się je ponieść lub nie poinformowało konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy, chyba że ELCAVO POLSKA nie poinformowało konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 11. Konsument nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez ELCAVO POLSKA w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym czy umowy usługi newslettera, gdy wykonywanie tych usług na wyraźne żądanie konsumenta ma się rozpocząć, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument nie ponosi również żadnych kosztów w przypadku odstąpienia od tych umów po upływie terminu do odstąpienia od którejkolwiek z nich.

 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 5 Rękojmia za wady

 1. ELCAVO POLSKA ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. ELCAVO POLSKA odpowiada za wady towaru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014.121 ze zmianami)

 2. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.

 3. ELCAVO POLSKA nie udziela gwarancji na towar.

 4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres ELCAVO POLSKA: 32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 69; w formie elektronicznej na adres e-mail: plyty.meblowe@elcavo.pl, akcesoria.meblowe@elcavo.pl

 5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą do Punktów Sprzedaży (32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 53A lub Mickiewicza 69)

 6. ELCAVO POLSKA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 30 dni roboczych od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 30 dni roboczych ELCAVO POLSKA nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, że żądanie to ELCAVO POLSKA uznało za uzasadnione.

§ 6 Anulowanie zamówienia

 1. Sklep internetowy może anulować zamówienie kupującego nie będącego konsumentem, jeżeli:
  1. kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie ELCAVO POLSKA do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez kupującego potwierdzenia zamówienia,
  2. kupujący wybrał odbiór osobisty towaru w siedzibie ELCAVO POLSKA i nie dokonał odbioru w terminie do 7 dni kalendarzowych od ustalonej daty odbioru,
 1. Kupujący przy sprzedaży nie będącej konsumencką, może anulować zamówienie w przypadku nieotrzymania zamówionego towaru po upływie 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji, a w innym przypadku, gdy ELCAVO POLSKA wyrazi na to zgodę.

 2. W przypadkach określonych powyżej, jeżeli kwota należności została już zapłacona, ELCAVO POLSKA zwraca ją kupującemu przy sprzedaży nie będącej konsumencką, bez odsetek w terminie do 14 dni od daty anulowania zamówienia.

§ 7 Newsletter sklepu internetowego

 1. Kupujący ma możliwość zaprenumerowania newslettera sklepu internetowego, będącego gazetką elektroniczną wydawaną przez sklep internetowy, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty sklepu internetowego, promocji i konkursów.

 2. Newsletter jest wysyłany pocztą elektroniczną tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

 3. Newsletter jest bezpłatną usługą elektroniczną świadczoną przez ELCAVO POLSKA dla Kupującego za pomocą poczty elektronicznej przez sklep internetowy.

 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

 5. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w drodze złożenia oświadczenia w formie pisemnej na adres ELCAVO POLSKA wskazany na wstępie Regulaminu lub w drodze elektronicznej na adres e-mail: plyty.meblowe@elcavo.pl, akcesoria.meblowe@elcavo.pl

 6. Kupujący może odstąpić od umowy newslettera sklepu internetowego, na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zamówieniami jest ELCAVO POLSKA. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 2. Kupujący mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.

 3. W przypadku dostarczania towaru przez przewoźnika, dane osobowe kupującego są przekazane przewoźnikowi (kurierowi) w zakresie niezbędnym do dostarczania towaru.

 4. W przypadku skorzystania przez Kupującego z usług agenta rozliczeniowego PayU S.A., dane osobowe są przekazane w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności w tej formie.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. ELCAVO POLSKA nie jest związane ogólnymi warunkami umowy lub postanowieniami umowy kupującego nie będącego konsumentem, jeżeli ELCAVO POLSKA nie wyraziło na nie wyraźnej zgody.

 2. Opisy i zdjęcia produktów, znaki towarowe oraz „logo” stanowią własność ELCAVO POLSKA i nie mogą zostać wykorzystane bez zgody ELCAVO POLSKA zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez skorzystanie z mediacji. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1 kodeksu ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014.101. ze zmianami). W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy. Zasady dotyczące mediacji określają przepisy art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających ze złożenia zamówienia i umowy sprzedaży oraz usługi prowadzenia konta i Newslettera, jest w przypadku kupujących nie będących konsumentami sąd powszechny właściwy dla siedziby ELCAVO POLSKA.

 5. Prawem właściwym do umów zawartych w Sklepie internetowym oraz do Regulaminu jest prawo polskie.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FH ELCAVO POLSKA Wiktor Bliczewski

Mickiewicza 69

32-650 Kęty

plyty.meblowe@elcavo.pl

akcesoria.meblowe@elcavo.pl

Ja ............................................................................. niniejszym

informuję o moim odstąpieniu od umowy:

1)sprzedaży następującej/ych rzeczy

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. …………………………………….

…………………................................................................................

data odbioru towaru .....................................................................

      1. usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym data zawarcia umowy ……………………………

      1. usługi newslettera ………………………………

data zawarcia umowy ……………………………

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

…………………………………………………………….

Podpis konsumenta jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

[1]art.33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: „Jeżelikonsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.”

art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: „Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca, zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów”.

art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: „1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.”